สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มนตรีชน
 
1. นางจีราภา  พัดใหม่
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  การงาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  กิจสอ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปราบภัย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กว่างสนิท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
 
1. นางสาววรัญญา  วิยาสิงห์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายอุบล
 
1. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณิกา  ศรีแก้ว
 
1. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  สกุลมหาบดี
2. เด็กชายนนธนพล  สุขสากล
3. เด็กหญิงภาวินี อลิส  ฮุนสัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  หลาบสุดตา
5. เด็กหญิงมอลลี่ ดอลิส  แลงด็อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองประดับ
2. นางสาวธันยรินทร์  เทพวงค์
3. นายธีรภัทร์  ทิทำมา
4. นางสาวระวีวรรณ  มหาเวช
5. นางสาวอารียา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวัน  หลอนโพนทัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สายบท
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissัJin  Yujia
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีธาตุ
2. นางสาวนิศารัตน์  พิมานรัมย์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissJin  Yujia
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การสร้าง
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  กันเทพา
2. นายทวีศักดิ์  พันณรงค์
3. นางสาวบุษราคัม  จรัสรัมย์
4. นางสาววิมลวรรณ  ขาวเลิศ
5. นายอนุวัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. Miss๋Jin  Yujia
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  เนรมิตรครบุรี
2. นางสาวจริยา  บัวทอง
3. นางสาวภัทรวดี  พรมพะเนา
4. นายสุธางศุ์รัตน์  ยาเทพ
5. นายไพวัล  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวัลลิณี  เสียงอ่อน
2. เด็กชายวิทยา  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววิภาวี  เจ้ยไธสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว