สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  หมื่นโยชน์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติยะ  สมไทย
2. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
3. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
4. เด็กชายรพีพัฒน์  ยอดสุรินทร์
5. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
6. เด็กหญิงอารยา  ภักดีรัตน์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ควรรักษ์เจริญ
2. เด็กชายฆนาพงศ์  พืชพันธ์
3. นายจักรพงษ์  ไปนี้
4. เด็กหญิงจันทมาศ  จันทาเทศ
5. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
6. นางสาวจีรนันท์  บรรเทิงใจ
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์แก้ว
8. เด็กหญิงชลลดา  เชื่อมกลาง
9. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กระโทก
10. นางสาวณัฐพร  จิวอติวัณณ์
11. เด็กหญิงต้นข้าว  วงจันทร์
12. เด็กหญิงธนพร  เรียบกระโทก
13. เด็กชายนพัฒน์  ปิตตังละพา
14. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
15. เด็กหญิงพรชนก  นาบำรุง
16. เด็กหญิงภัทรนิชา  บุญประจง
17. เด็กหญิงภัทรวดี  ขอนขวา
18. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
19. เด็กชายยุทธสิทธิ์  คัดชาญ
20. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
21. เด็กหญิงรวงข้าวฟ่าง  ทิพย์สันเทียะ
22. เด็กหญิงวรัชญา  เทียบโพธิ์
23. เด็กหญิงวัลลิภา  ศิริสุวรรณ
24. นางสาววิภาดา  เข็มทอง
25. นางสาววิลัยพร  บุญทูล
26. เด็กหญิงศิรินภา  อินอาจ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  คู่กระสัง
28. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
29. นางสาวสุจิตรา  คำแพง
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ไกยวรรณ์
31. เด็กหญิงสุจิรา  มีคำ
32. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาด
33. นางสาวสุภัทรา  เบ้าคำ
34. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
35. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
36. เด็กหญิงอริสา  พรรณรงค์
37. นางสาวอลิตา  จันทร์นวล
38. เด็กหญิงอลิษา  แสนกุล
39. นายแทนคุณ  พะนิรัมย์
40. เด็กหญิงแพรวา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
4. นายรังสิโรจน์  ปาลวัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชฌากรณ์  อิ่มเลิศสกุลชัย
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมานิตา  ตีบน้อยดี
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิศรพงศ์  ผันสำโรง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์  นาบำรุง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววีณา  อาสานอก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพา  พันธ์จำรัส
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลลักษณ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 5 1. นายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  อาษามนต์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ธารา  พูลสุข
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก