สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ถวาย
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สมานมิตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมรพัทธ์  สมนาม
2. นายสุริยา  เลิศแก้ว
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายคฑาวุธ  ทองมาตา
2. นางสาวสุวิภา  การงาม
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลภัสสร์  สลับแก้ว
2. นางสาวก้องนภา  ห่อยไธสง
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลชาติ  เบญจวัฒนะศิริ
2. นางสาวอรณี  ฉิมพลี
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์