สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ลู่กระโทก
3. เด็กชายธวัชชัย  ใหยปะ
4. เด็กชายนิติภูมิ  แสงสี
5. เด็กชายพิชัย  เนรมิตครบุรี
6. เด็กชายยุติวิชญ์  นินทราช
7. เด็กชายศุภกร  สอนจันทร์
8. เด็กชายเอกรินทร์  เพชรอ่อน
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤศนวัต  ธรรมกาโร
2. นายธนพนธ์  แยกกระโทก
3. นายปภัสพงษ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวภัทราวดี  พันลาว
5. นายมนตรี  แรมกระโทก
6. นายเพชรสุรบดี  โพธิสาร
 
1. นายสพโชค  โตเหมือน
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
3. นายปัญญา  สิทธิเสือ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตาตะขบ
2. เด็กหญิงยูถิกา  โยงกระโทก
3. เด็กชายศักรินทร์  แหวกแสวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางนิชา  แสงกระโทก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร  เวินเสียง
3. นางสาวเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี
2. เด็กหญิงปานิตา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  มิถุนาวงค์
2. นางสาวมณฑิรา  อุ่นเหมือน
3. นายอนพัทย์  คำลือชา
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย