สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางชลิดา  อนุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวรุ่งรัตน์  วิเวกรัมย์
 
1. นางนิชา  แสงกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พะคะนิยม
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  วรธงไชย
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัมพิชญ์ชา  เถาว์กลาง
 
1. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรรัฐฌาย์  หาญณรงค์
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คบทองหลาง
 
1. นางสาววาสนา  นาดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสินินนาถ  พงษ์บรรเทา
 
1. นางสาวพิมฉวี  บุญมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรดา  นะรมรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริภา  ถมกลาง
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวิน  จับปินครบุรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เต้นปักษี
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางชลิดา  อนุกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  หมื่นศรีบรม
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำหวัน
2. เด็กหญิงรัชภร  ลัดหนองขี
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธนัชพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเยาวพา  ฉลาดดี
 
1. นางสุนันทา  คำสงวน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทิพย์รัตน์  นาคนวล
 
1. นางนุชสรา  ปานเพ็ชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  สารบรรณ
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พรไธสง
3. เด็กหญิงสุธิมา  เขตชุมแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นายชัชวาล  ศิริพรทุม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารวี  จุลแดง
2. นางสาวพรรษชล  มะโร
3. นางสาวศศิประภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
2. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองปะคำ
2. เด็กหญิงสริตา  วันดี
3. เด็กหญิงสุกุลวดี  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรพต  เจียรัมย์
2. นายพัชระ  ปะกัง
3. นางสาวศรุชา  ศุภกรดำรงชัย
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
2. นางสาวบุญญาพร  มณีกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายยศกร  บุญล้อม
2. เด็กชายยศภัทร  แก้วจันทร์
 
1. นางศิรินภา  รักษาศรี
2. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายสรศักดิ์  วอศิริ
2. นายอรรถชัย  บุญเศษ
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
2. นางศิรินภา  รักษาศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิติยาพร  ศรดอก
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีณ์  ประจวบสุข
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  เหยียดกระโทก
2. เด็กชายอิทธิพล  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นางเรณู  โตเหมือน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  อินกอง
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานระพี  ขั้วกลาง
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายอดิสร  บุญเลี้ยงมา
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  จันทพล
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้วนอก
2. นางสาวธัญลักษณ์  ดวดกระโทก
3. เด็กหญิงนิธิพร  กอแก้ว
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางสุกัญญา  กล่อมวาจา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนพรัตน์  จบนุช
2. นายปฏิพัทธ์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวอุมารินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางศรีอุษา  อรุณใหม่
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  จิตติเมธากุล
2. เด็กหญิงอภิญญา  อารยะพุทธานนท์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสิงห์นอก
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  นะรารัมย์
2. นางสาวมีนา  เสาว์ทอง
3. นางสาววนัสนันท์  ไสยศาสตร์
 
1. นางสุภสร  ปักการะโถ
2. นายศิริโชค  ปักการะโถ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โจมพรม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำจันดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำชนะชัย
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  สุนทรรัตน์
2. นายปภาวิน  มหาบารมีสกุล
3. นายวัฒนา  ปัดอินทรีย์
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันติสัมพันธ์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุธิดา  ดอนกระโทก
 
1. นางสาวดารัตน์  ดีอุบล
2. นายสุเมธี  จิตติการุณย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  เดชบุรัมย์
2. นางสาวธัญยรัตน์  กิตติรัตน์ธนา
3. นางสาวอังคณา  ยวกไธสง
 
1. นางเพ็ญนภา  ไชยรา
2. นายภาณุพล  ระย้าทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีเทค  หล่อเภรี
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  แหวนมุก
 
1. นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายน้ำพุ  แสวงดิลก
2. นางสาวพรรณนิษา  ศรีทับทิม
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรพร  สิงหาราโท
2. เด็กหญิงพิริยาพร  เกษีสังข์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ทองใส
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ลู่กระโทก
5. เด็กหญิงอังคณา  ดิษผักแว่น
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร  พรีพรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญสุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  เอี่ยมนางรอง
2. นางสาวสลิลทิพย์  วงเวียน
3. นางสาวสุวนันท์  นามโคตร
4. นางสาวออลดา  แก้วโอ่ง
5. นางสาวเกวริน  ศิริกำเนิด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญสุวรรณ
2. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร  พรีพรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  พิมพันธ์ุโน
2. นางสาวจิราพัชร  วงเวียน
3. นายธนชัย  คู่กระสัง
4. นางสาวสิริญา  บุญปลื้ม
5. นางสาวสุธิชา  สายชนะ
 
1. นายภาณุวัฒน์  โกมาร
2. นางสาวจรรยาพร  โชติกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  แย้มขยาย
2. นายนิธิโชติ  แย้มเฉลียว
3. นายภานุมาส  บมขุนทด
4. นางสาวอรปรียา  แพทย์รังษี
5. นางสาวอาทิตยา  แสงนิลเกิด
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  วรรณเวส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา  ทองออน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  แสนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา  ทองออน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เพิ่มพูน
2. เด็กชายสรวิชญ์  สาลีเกิด
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอารีรัตน์  อุบลรัตน์
2. นายโยธิน  ขอหมั่นกลาง
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์กระโทก
2. เด็กหญิงนัทฐาภรณ์  แสงรัมย์
 
1. นายปัญญา  สิทธิเสือ
2. นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฎฐวดี  ทิศกระโทก
2. นางสาวปัณทิตา  กิ่งนอก
 
1. นายคมสัน  คำสันเทียะ
2. นายอุดม  ใหญ่กระโทก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  เจียรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  แก่นฝาง
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษิติธร  นาคา
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญขาว
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิสา  คัดทะจันทร์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ประธรรมยันเต
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐน  อรุณจรัส
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ยุวะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คะตะอินทร์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งอั้น
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนา  คงเสถียร
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัช  เรือนเพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมขุนทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองวิจิตร
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
2. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายชิตฌาน  ปุลาสะโต
2. นายธนกร  หริ่งกระโทก
3. นายวิทวัส  ศิริวัฒน์
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  หมื่นโยชน์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติยะ  สมไทย
2. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
3. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
4. เด็กชายรพีพัฒน์  ยอดสุรินทร์
5. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
6. เด็กหญิงอารยา  ภักดีรัตน์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ควรรักษ์เจริญ
2. เด็กชายฆนาพงศ์  พืชพันธ์
3. นายจักรพงษ์  ไปนี้
4. เด็กหญิงจันทมาศ  จันทาเทศ
5. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
6. นางสาวจีรนันท์  บรรเทิงใจ
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์แก้ว
8. เด็กหญิงชลลดา  เชื่อมกลาง
9. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กระโทก
10. นางสาวณัฐพร  จิวอติวัณณ์
11. เด็กหญิงต้นข้าว  วงจันทร์
12. เด็กหญิงธนพร  เรียบกระโทก
13. เด็กชายนพัฒน์  ปิตตังละพา
14. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
15. เด็กหญิงพรชนก  นาบำรุง
16. เด็กหญิงภัทรนิชา  บุญประจง
17. เด็กหญิงภัทรวดี  ขอนขวา
18. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
19. เด็กชายยุทธสิทธิ์  คัดชาญ
20. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
21. เด็กหญิงรวงข้าวฟ่าง  ทิพย์สันเทียะ
22. เด็กหญิงวรัชญา  เทียบโพธิ์
23. เด็กหญิงวัลลิภา  ศิริสุวรรณ
24. นางสาววิภาดา  เข็มทอง
25. นางสาววิลัยพร  บุญทูล
26. เด็กหญิงศิรินภา  อินอาจ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  คู่กระสัง
28. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
29. นางสาวสุจิตรา  คำแพง
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ไกยวรรณ์
31. เด็กหญิงสุจิรา  มีคำ
32. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาด
33. นางสาวสุภัทรา  เบ้าคำ
34. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
35. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
36. เด็กหญิงอริสา  พรรณรงค์
37. นางสาวอลิตา  จันทร์นวล
38. เด็กหญิงอลิษา  แสนกุล
39. นายแทนคุณ  พะนิรัมย์
40. เด็กหญิงแพรวา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
4. นายรังสิโรจน์  ปาลวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชฌากรณ์  อิ่มเลิศสกุลชัย
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมานิตา  ตีบน้อยดี
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิศรพงศ์  ผันสำโรง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์  นาบำรุง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววีณา  อาสานอก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพา  พันธ์จำรัส
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลลักษณ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 5 1. นายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  อาษามนต์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ธารา  พูลสุข
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาภัสธ์  วงศ์วสุรัตน์
2. เด็กชายธีระยุทธ  จงพึ่งกลาง
3. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
5. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาลย์
6. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนา
7. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชพันธ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มสบาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลญา  เพชรวงศ์
2. นางสาวพรนภา  แสนตื้อ
3. นางสาววิยะดา  ศรีภักด์ดี
4. นางสาวศศิธร  เหง้าน้อย
5. นางสาวศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
6. นางสาวอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มนตรีชน
 
1. นางจีราภา  พัดใหม่
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  การงาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  กิจสอ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปราบภัย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กว่างสนิท
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
 
1. นางสาววรัญญา  วิยาสิงห์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายอุบล
 
1. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณิกา  ศรีแก้ว
 
1. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  สกุลมหาบดี
2. เด็กชายนนธนพล  สุขสากล
3. เด็กหญิงภาวินี อลิส  ฮุนสัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  หลาบสุดตา
5. เด็กหญิงมอลลี่ ดอลิส  แลงด็อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองประดับ
2. นางสาวธันยรินทร์  เทพวงค์
3. นายธีรภัทร์  ทิทำมา
4. นางสาวระวีวรรณ  มหาเวช
5. นางสาวอารียา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวัน  หลอนโพนทัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สายบท
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissัJin  Yujia
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีธาตุ
2. นางสาวนิศารัตน์  พิมานรัมย์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissJin  Yujia
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การสร้าง
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  กันเทพา
2. นายทวีศักดิ์  พันณรงค์
3. นางสาวบุษราคัม  จรัสรัมย์
4. นางสาววิมลวรรณ  ขาวเลิศ
5. นายอนุวัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. Miss๋Jin  Yujia
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  เนรมิตรครบุรี
2. นางสาวจริยา  บัวทอง
3. นางสาวภัทรวดี  พรมพะเนา
4. นายสุธางศุ์รัตน์  ยาเทพ
5. นายไพวัล  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวัลลิณี  เสียงอ่อน
2. เด็กชายวิทยา  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววิภาวี  เจ้ยไธสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ลู่กระโทก
3. เด็กชายธวัชชัย  ใหยปะ
4. เด็กชายนิติภูมิ  แสงสี
5. เด็กชายพิชัย  เนรมิตครบุรี
6. เด็กชายยุติวิชญ์  นินทราช
7. เด็กชายศุภกร  สอนจันทร์
8. เด็กชายเอกรินทร์  เพชรอ่อน
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤศนวัต  ธรรมกาโร
2. นายธนพนธ์  แยกกระโทก
3. นายปภัสพงษ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวภัทราวดี  พันลาว
5. นายมนตรี  แรมกระโทก
6. นายเพชรสุรบดี  โพธิสาร
 
1. นายสพโชค  โตเหมือน
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
3. นายปัญญา  สิทธิเสือ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตาตะขบ
2. เด็กหญิงยูถิกา  โยงกระโทก
3. เด็กชายศักรินทร์  แหวกแสวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางนิชา  แสงกระโทก
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร  เวินเสียง
3. นางสาวเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี
2. เด็กหญิงปานิตา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  มิถุนาวงค์
2. นางสาวมณฑิรา  อุ่นเหมือน
3. นายอนพัทย์  คำลือชา
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ถวาย
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สมานมิตร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมรพัทธ์  สมนาม
2. นายสุริยา  เลิศแก้ว
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายคฑาวุธ  ทองมาตา
2. นางสาวสุวิภา  การงาม
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลภัสสร์  สลับแก้ว
2. นางสาวก้องนภา  ห่อยไธสง
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลชาติ  เบญจวัฒนะศิริ
2. นางสาวอรณี  ฉิมพลี
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกร  กาญจนารี
2. เด็กชายพสุเทพ  แก้วใหม่
3. เด็กชายอานนท์  ดีรบรัมย์
 
1. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นายสำราญ  แทนคำ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพล  ใยกระโทก
2. นายอัมรินทร์  อ่อนอำไพ
3. นายเมธากุล  โคตรสาลี
 
1. นายปิโยรส  จงใจกลาง
2. นายสพโชค  โตเหมือน
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พลหาญ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คล้ายโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หอมแสง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ดำพะธิก
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ลาว
2. นางสาวปนัดดา  เทียบโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  ท้าวคำหลง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายสุทธิพงษ์  วงคำ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.12 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ยุคกระโทก
2. นางสาวชนิดาภา  ประจิตร์
3. นางสาวชลิตา  พวงเพชร
4. นางสาวณัฐยา  อบอุ่น
5. นายธณาธร  ดีบาล
6. นางสาวนิศานาถ  กล้าหาญ
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางสุนันทา  คำสงวน
3. นายดำรงค์ฤทธิ์  คำสงวน
 
116 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ต่ำกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลรุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงวรรณพร  กุลทิพย์
 
1. นางสาวสุมาลี  บูญพามี
2. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาดา  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงระพีพร  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ทศพร
 
1. นายสมเกียรติ  โภคสมบัติ
2. นายวิชิต  โสสีสุข
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐมณีรัตน์  ยาเทพ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทียบช่วง
3. เด็กหญิงสิดาพร  พรหมบุตร
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญพามี
2. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
 
119 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีรดา  ปักกาเว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โยงกระโทก
3. เด็กชายอิงควัต  เดชสาหร่าย
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  แทนวัน
2. เด็กชายศุภเชนทร์  อินทร์มา
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง