สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเยาวพา  ฉลาดดี
 
1. นางสุนันทา  คำสงวน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทิพย์รัตน์  นาคนวล
 
1. นางนุชสรา  ปานเพ็ชร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรพต  เจียรัมย์
2. นายพัชระ  ปะกัง
3. นางสาวศรุชา  ศุภกรดำรงชัย
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
2. นางสาวบุญญาพร  มณีกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายยศกร  บุญล้อม
2. เด็กชายยศภัทร  แก้วจันทร์
 
1. นางศิรินภา  รักษาศรี
2. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายสรศักดิ์  วอศิริ
2. นายอรรถชัย  บุญเศษ
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
2. นางศิรินภา  รักษาศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้วนอก
2. นางสาวธัญลักษณ์  ดวดกระโทก
3. เด็กหญิงนิธิพร  กอแก้ว
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางสุกัญญา  กล่อมวาจา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนพรัตน์  จบนุช
2. นายปฏิพัทธ์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวอุมารินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางศรีอุษา  อรุณใหม่
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์กระโทก
2. เด็กหญิงนัทฐาภรณ์  แสงรัมย์
 
1. นายปัญญา  สิทธิเสือ
2. นายสมบูรณ์  ปราณีตพลกรัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มนตรีชน
 
1. นางจีราภา  พัดใหม่
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณิกา  ศรีแก้ว
 
1. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การสร้าง
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์