สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวรุ่งรัตน์  วิเวกรัมย์
 
1. นางนิชา  แสงกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริภา  ถมกลาง
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  หมื่นศรีบรม
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำหวัน
2. เด็กหญิงรัชภร  ลัดหนองขี
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธนัชพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายอดิสร  บุญเลี้ยงมา
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เพิ่มพูน
2. เด็กชายสรวิชญ์  สาลีเกิด
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฎฐวดี  ทิศกระโทก
2. นางสาวปัณทิตา  กิ่งนอก
 
1. นายคมสัน  คำสันเทียะ
2. นายอุดม  ใหญ่กระโทก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิสา  คัดทะจันทร์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 5 1. นายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  การงาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  กิจสอ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวัลลิณี  เสียงอ่อน
2. เด็กชายวิทยา  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววิภาวี  เจ้ยไธสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายคฑาวุธ  ทองมาตา
2. นางสาวสุวิภา  การงาม
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลภัสสร์  สลับแก้ว
2. นางสาวก้องนภา  ห่อยไธสง
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน