สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายอุบล
 
1. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองประดับ
2. นางสาวธันยรินทร์  เทพวงค์
3. นายธีรภัทร์  ทิทำมา
4. นางสาวระวีวรรณ  มหาเวช
5. นางสาวอารียา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวัน  หลอนโพนทัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สายบท
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissัJin  Yujia
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีธาตุ
2. นางสาวนิศารัตน์  พิมานรัมย์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissJin  Yujia
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  กันเทพา
2. นายทวีศักดิ์  พันณรงค์
3. นางสาวบุษราคัม  จรัสรัมย์
4. นางสาววิมลวรรณ  ขาวเลิศ
5. นายอนุวัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. Miss๋Jin  Yujia
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  เนรมิตรครบุรี
2. นางสาวจริยา  บัวทอง
3. นางสาวภัทรวดี  พรมพะเนา
4. นายสุธางศุ์รัตน์  ยาเทพ
5. นายไพวัล  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์