สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พะคะนิยม
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  วรธงไชย
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสินินนาถ  พงษ์บรรเทา
 
1. นางสาวพิมฉวี  บุญมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรดา  นะรมรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวิน  จับปินครบุรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เต้นปักษี
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางชลิดา  อนุกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  สารบรรณ
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พรไธสง
3. เด็กหญิงสุธิมา  เขตชุมแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นายชัชวาล  ศิริพรทุม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารวี  จุลแดง
2. นางสาวพรรษชล  มะโร
3. นางสาวศศิประภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
2. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  จันทพล
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีเทค  หล่อเภรี
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  แหวนมุก
 
1. นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายน้ำพุ  แสวงดิลก
2. นางสาวพรรณนิษา  ศรีทับทิม
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอารีรัตน์  อุบลรัตน์
2. นายโยธิน  ขอหมั่นกลาง
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  แก่นฝาง
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญขาว
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ประธรรมยันเต
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐน  อรุณจรัส
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชฌากรณ์  อิ่มเลิศสกุลชัย
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพา  พันธ์จำรัส
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  อาษามนต์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ธารา  พูลสุข
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายอุบล
 
1. นางสาวจุฑามาส  ฉ่ำสูงเนิน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองประดับ
2. นางสาวธันยรินทร์  เทพวงค์
3. นายธีรภัทร์  ทิทำมา
4. นางสาวระวีวรรณ  มหาเวช
5. นางสาวอารียา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวเกษร  แหวนมุก
2. นางกัญจน์ณิชา  กิตธินันท์วรากุล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวัน  หลอนโพนทัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สายบท
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissัJin  Yujia
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีธาตุ
2. นางสาวนิศารัตน์  พิมานรัมย์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. MissJin  Yujia
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  กันเทพา
2. นายทวีศักดิ์  พันณรงค์
3. นางสาวบุษราคัม  จรัสรัมย์
4. นางสาววิมลวรรณ  ขาวเลิศ
5. นายอนุวัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
2. Miss๋Jin  Yujia
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  เนรมิตรครบุรี
2. นางสาวจริยา  บัวทอง
3. นางสาวภัทรวดี  พรมพะเนา
4. นายสุธางศุ์รัตน์  ยาเทพ
5. นายไพวัล  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
26 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ต่ำกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลรุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงวรรณพร  กุลทิพย์
 
1. นางสาวสุมาลี  บูญพามี
2. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์