สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาภัสธ์  วงศ์วสุรัตน์
2. เด็กชายธีระยุทธ  จงพึ่งกลาง
3. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
5. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาลย์
6. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนา
7. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชพันธ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มสบาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลญา  เพชรวงศ์
2. นางสาวพรนภา  แสนตื้อ
3. นางสาววิยะดา  ศรีภักด์ดี
4. นางสาวศศิธร  เหง้าน้อย
5. นางสาวศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
6. นางสาวอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี