สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  เจียรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษิติธร  นาคา
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ยุวะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คะตะอินทร์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งอั้น
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนา  คงเสถียร
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัช  เรือนเพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมขุนทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองวิจิตร
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
2. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายชิตฌาน  ปุลาสะโต
2. นายธนกร  หริ่งกระโทก
3. นายวิทวัส  ศิริวัฒน์
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง