สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
3. นายชัชวาล  กรินทร์
4. นางสาวฐิชาณัญชน์  หาระคุณโน
5. นายประสิทธิชัย  ล้วนดี
6. นายวนัชพร  เวชวัฒน์
7. นางสาวสุทธิดา  ทับสูงเนิน
8. นางสาวสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
9. นางสาวเพ็ญพิชา  เร็วสูงเนิน
10. นายโชคอนันต์  ศรีพันธ์
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณภา  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
5. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงอริศรา  หล่าสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน