สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20.25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชาดารัตน์  เมขุนทด
 
1. นางสาวสจิตรา  คิมรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หนูสูงเนิน
 
1. นางสาวชุลีพร  พงศ์วิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  กล่องสูงเนิน
 
1. นางสาวชุลีพร  พงศ์วิเศษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หนูสูงเนิน
2. นายอนุชิต  ทันกลาง
3. นางสาวเนตรนภา  หาญวิเศษมงคล
 
1. นางสาววัลลีย์  โสมพลกรัง
2. นางสาวชลิดา  อาบสุวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชุมพล
3. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีคำมา
 
1. นางสุดาทิพย์  สืบเพ็ง
2. นางชลดา  จันทร์พุดซา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลชิญา  แรมจะบก
2. นางสาวชุติณธร  อึ่งบำเหน็จ
3. นางสาวสุจิตรา  บัติสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐาพัชญ์  เชื่อเมือง
2. นางสาววัลลีย์  โสมพลกรัง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีชัย  ชนม์สูงเนิน
2. นางสาวภัชฎาทอง  แดนอินทร์
3. นางสาวสิริมา  พิลาลี
 
1. นางชลดา  จันทร์พุดซา
2. นางโสภิตา  แสนภูมี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงอชิรญา  พูนพัฒน์พิบูลย์
2. เด็กหญิงอรณี  พัตภักดิ์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  รังสูงเนิน
 
1. นางมาลี.   ฉันขาว
2. นางสาวศิรินภา  ลัดนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวญาณิศา  วันขวา
2. นางสาวปนัสยา  ดอกไม้กุล
3. นางสาวสุรางคนางค์  เกตุยั่งยืนวงค์
 
1. นางวราพร  เขียวแก้ว
2. นางอาภาภรณ์  พากเพียร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคทายุทธ  สบาย
2. นายวัชระ  ไชยบุรัม
 
1. นางเรณู  เวบสูงเนิน
2. นางวราพร  เขียวแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรินภรณ์  จอมสง่า
2. นางสาวปัตตาเวีย  สำราญรื่น
3. นางสาวสุวนัน  บัวเมืองเก่า
4. นางสาวสุวิมล  สิงโห
5. นายอุกฤษ  สินประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงษ์  วงค์กาสิทธิ์
2. นางสาวสุภัทร์ศยา  อ่อนอก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นายกายสิทธิ์  บัญดิษรัมย์
 
1. นางเกษณี  สมพีรพันธุ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิตา  ศรีวัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิกสูงเนิน
 
1. นางผ่องศรี  สุกุมลจันทร์
2. นายศิริรัตน์  วิลาบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  กองพิมพ์
2. นางสาวสุวิมล  อู๋สูงเนิน
 
1. นางผ่องศรี  สุกุมลจันทร์
2. นางศิริรัตน์  วิลาบุตร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์  รวยสูงเนิน
3. นางสาวพัชริญา  อินทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณศา  จอมกระโทก
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  นางสูงเนิน
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปราบงูเหลือม
7. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ๊สูงเนิน
8. นางสาวอารียา   โทสูงเนิน
9. เด็กหญิงเปรมมิกา  นวลโพธิ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตมะสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปิยดา  จากสูงเนิน
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ฟุงสูงเนิน
 
1. นางสาววริศรา  ศรีจักร
2. นางเรณู  หาญสูงเนิน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  บุญทา
2. นายอภิรัฐ  สุนทรเวช
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  แกประโคน
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุพิน
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวณัฐชยา  ดำรงค์ดีอยู่
4. นางสาวบุษราคัม  บุญปู่
5. นางสาวปทุมมาศ  ศรีคิรินทร์
6. นางสาวปวีณา  คือสูงเนิน
7. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
8. นางสาวรุ่งนภา  เชาว์วัลล์
9. นางสาวอชิรญา  ชาติสุภาพ
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
2. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางวัชรี  เทศนศิลป์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
3. นายชัชวาล  กรินทร์
4. นางสาวฐิชาณัญชน์  หาระคุณโน
5. นายประสิทธิชัย  ล้วนดี
6. นายวนัชพร  เวชวัฒน์
7. นางสาวสุทธิดา  ทับสูงเนิน
8. นางสาวสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
9. นางสาวเพ็ญพิชา  เร็วสูงเนิน
10. นายโชคอนันต์  ศรีพันธ์
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณภา  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
5. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงอริศรา  หล่าสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานทอง
 
1. นางสาวรุจาภา  เรือนพิมาย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.75 เงิน 4 1. นางสาวบุษกร  นิธิลาภ
 
1. นางปรึกษา  ณีสูงเนิน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพรพชร  ศรีไพรสนธิ์
 
1. นางสาลินี  บวรรัตนพัฒน์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรบรรณ  หาญณรงค์
 
1. นายชัชเดชา  ป้องกลาง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์พุดซา
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรฐา  พฤติเศรษฐ์
2. นางสาวโสรยา  คงวรรณ์
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายสุวิสุทธิ์  เลสสูงเนิน
 
1. นายกสิณัฏฐพร  สุขสวัสดิ์
 
36 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 -   1. นายจักรพงศ์  ใจคง
2. นางวราภรณ์  นวลศรี