สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20.25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชาดารัตน์  เมขุนทด
 
1. นางสาวสจิตรา  คิมรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  กล่องสูงเนิน
 
1. นางสาวชุลีพร  พงศ์วิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติกาญจน์  หนูสูงเนิน
2. นายอนุชิต  ทันกลาง
3. นางสาวเนตรนภา  หาญวิเศษมงคล
 
1. นางสาววัลลีย์  โสมพลกรัง
2. นางสาวชลิดา  อาบสุวรรณ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปิยดา  จากสูงเนิน
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ฟุงสูงเนิน
 
1. นางสาววริศรา  ศรีจักร
2. นางเรณู  หาญสูงเนิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพรพชร  ศรีไพรสนธิ์
 
1. นางสาลินี  บวรรัตนพัฒน์