สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.75 เงิน 4 1. นางสาวบุษกร  นิธิลาภ
 
1. นางปรึกษา  ณีสูงเนิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์พุดซา
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรฐา  พฤติเศรษฐ์
2. นางสาวโสรยา  คงวรรณ์
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก