สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลชิญา  แรมจะบก
2. นางสาวชุติณธร  อึ่งบำเหน็จ
3. นางสาวสุจิตรา  บัติสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐาพัชญ์  เชื่อเมือง
2. นางสาววัลลีย์  โสมพลกรัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีชัย  ชนม์สูงเนิน
2. นางสาวภัชฎาทอง  แดนอินทร์
3. นางสาวสิริมา  พิลาลี
 
1. นางชลดา  จันทร์พุดซา
2. นางโสภิตา  แสนภูมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงอชิรญา  พูนพัฒน์พิบูลย์
2. เด็กหญิงอรณี  พัตภักดิ์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  รังสูงเนิน
 
1. นางมาลี.   ฉันขาว
2. นางสาวศิรินภา  ลัดนอก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  บุญทา
2. นายอภิรัฐ  สุนทรเวช
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.75 เงิน 4 1. นางสาวบุษกร  นิธิลาภ
 
1. นางปรึกษา  ณีสูงเนิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์พุดซา
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรฐา  พฤติเศรษฐ์
2. นางสาวโสรยา  คงวรรณ์
 
1. นายมงคล  ทองจันทึก