สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวญาณิศา  วันขวา
2. นางสาวปนัสยา  ดอกไม้กุล
3. นางสาวสุรางคนางค์  เกตุยั่งยืนวงค์
 
1. นางวราพร  เขียวแก้ว
2. นางอาภาภรณ์  พากเพียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรินภรณ์  จอมสง่า
2. นางสาวปัตตาเวีย  สำราญรื่น
3. นางสาวสุวนัน  บัวเมืองเก่า
4. นางสาวสุวิมล  สิงโห
5. นายอุกฤษ  สินประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงษ์  วงค์กาสิทธิ์
2. นางสาวสุภัทร์ศยา  อ่อนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นายกายสิทธิ์  บัญดิษรัมย์
 
1. นางเกษณี  สมพีรพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิตา  ศรีวัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิกสูงเนิน
 
1. นางผ่องศรี  สุกุมลจันทร์
2. นายศิริรัตน์  วิลาบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  กองพิมพ์
2. นางสาวสุวิมล  อู๋สูงเนิน
 
1. นางผ่องศรี  สุกุมลจันทร์
2. นางศิริรัตน์  วิลาบุตร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์  รวยสูงเนิน
3. นางสาวพัชริญา  อินทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณศา  จอมกระโทก
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  นางสูงเนิน
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปราบงูเหลือม
7. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ๊สูงเนิน
8. นางสาวอารียา   โทสูงเนิน
9. เด็กหญิงเปรมมิกา  นวลโพธิ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตมะสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  แกประโคน
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุพิน
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวณัฐชยา  ดำรงค์ดีอยู่
4. นางสาวบุษราคัม  บุญปู่
5. นางสาวปทุมมาศ  ศรีคิรินทร์
6. นางสาวปวีณา  คือสูงเนิน
7. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
8. นางสาวรุ่งนภา  เชาว์วัลล์
9. นางสาวอชิรญา  ชาติสุภาพ
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
2. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางวัชรี  เทศนศิลป์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
3. นายชัชวาล  กรินทร์
4. นางสาวฐิชาณัญชน์  หาระคุณโน
5. นายประสิทธิชัย  ล้วนดี
6. นายวนัชพร  เวชวัฒน์
7. นางสาวสุทธิดา  ทับสูงเนิน
8. นางสาวสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
9. นางสาวเพ็ญพิชา  เร็วสูงเนิน
10. นายโชคอนันต์  ศรีพันธ์
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณภา  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
5. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงอริศรา  หล่าสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานทอง
 
1. นางสาวรุจาภา  เรือนพิมาย