สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายศิวณัฐ  แสงรัตนพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 4 1. นางสาวเบญญาภา  กุยแก้ว
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 -    
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ
2. เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล
3. เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร
 
1. ดร.จตุรพร  นิ่มเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.58 เงิน 4 1. นางสาวจิรัชญา  พวงกระโทก
2. นางสาวชญานิษฐ์  กรัณยวิรุฬห์
3. นายศุภกฤษ  พัวพันธ์
 
1. ดร.ธนิกานต์  อุดมชโลธร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์รวี  เยื้องกลาง
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพีรญา   คำสวัสดิ์
2. นางสาวสมปรารถนา  แข็งขัน
3. นางสาวสิญาพร  อริยะเดช
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทติณณ์  วีระไพบูลย์
2. เด็กชายบุณยกร  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง
 
1. ดร.จตุรพร  นิ่มเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 8 1. นางสาวเกศวริญญา   วงษ์กาฬสินธุ์
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 -    
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 -    
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 -    
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 -    
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 -    
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 -    
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 -    
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร   ศิริจารุพันธุ์
2. เด็กชายภาสวิชญ์   ศรีรักษ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เสรีเบญจพล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายบุญพบ  สุตะพันธ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เสรีเบญจพล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 -