สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายศิวณัฐ  แสงรัตนพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 4 1. นางสาวเบญญาภา  กุยแก้ว
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 8 1. นางสาวเกศวริญญา   วงษ์กาฬสินธุ์
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร   ศิริจารุพันธุ์
2. เด็กชายภาสวิชญ์   ศรีรักษ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เสรีเบญจพล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายบุญพบ  สุตะพันธ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เสรีเบญจพล