สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพีรญา   คำสวัสดิ์
2. นางสาวสมปรารถนา  แข็งขัน
3. นางสาวสิญาพร  อริยะเดช
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทติณณ์  วีระไพบูลย์
2. เด็กชายบุณยกร  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง
 
1. ดร.จตุรพร  นิ่มเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล