สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  เจ็กสูงเนิน
 
1. นายพรชัย  สุวรรณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมชาย  รองทอง
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนิชา  สำแดงสุด
 
1. นางจุไรรัตน์  ปรากฏมาก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมรัตน์  หอมกระโทก
2. นางสาวสลิลดา   ราชแสง
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 61.65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอนงค์  ส่งศรี
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  รังด่านจาก
2. เด็กหญิงพิณนภา  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพลอย  อินนาราช
 
1. นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์