สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลทิพย์  เจริญรัมย์
2. นางสาวกิณลี  เสยกระโทก
3. นางสาวจิตรลดา  เสวกวิหารี
4. นางสาวปิยวรรณ  ลับกระโทก
5. นางสาวพรทิพย์  พวงร้อย
6. นางสาวพัชราภา  สีคำมื้อ
7. นางสาวมัจฉิมา  อุ่นกระโทก
8. นางสาวมินตรา  สิมจันทึก
9. นางสาววราภรณ์  จิตกลาง
10. นางสาววันทกานต์  สิงหามาตร
11. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเลิศฤทธิกุล
12. นางสาวสุพรรษา  เพ็ญขุนทด
13. นางสาวสุพิชฌาย์  ยวงกระโทก
14. นางสาวอัญมณี  จันทรศิริสุขทวี
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
3. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาเพชร  พันคำภา
2. นายจิณวัฒน์  สานคล่อง
3. นายจิตกร  สุดเต้
4. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
5. นายมงคล  นวลอึ่ง
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว