สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงภัทร์  ห่วงไธสง
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิรักษ์  สันเทียะ
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดา  ฝอยกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักษณาลี  เทพรักษา
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภมรเทพ  สุดเต้
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลฤทธิ์  ฉิมพลี
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  ตอพิมาย
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  วัฒถียะ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิสระ  อุกกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ทรงเยาว์ศรี
 
1. นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญบำเรอ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนอุไร
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล