สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายภาราดร  ปราศกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา  เกตุสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร  ขันธะหัตถ์
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวพรชิตา  พราห์มใหญ่
2. นางสาววิภาวัน  มิกขุนทด
3. นางสาวสุนันทา  แขมเกษม
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองกลาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ประยูรเมฆ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญจง
 
1. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
2. นางภัทรา  บูชา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 46.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติมา  พลกลาง
2. นางสาวณัฐธิดา  ทานู
3. นางสาวศุภณุช  การุณวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
2. นางภัทรา  บูชา