สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองกระโทก
 
1. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาววาทินี  จันทร์ที
 
1. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรทองธาร  ชิดสระน้อย
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจจิมา  แววกระโทก
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพลอยศิริรัตน์  ศรีวงศา
 
1. นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงรัตน์  ฮวบกระโทก
 
1. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพจนีย์  วโรพัฒน์
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาววรุศิญา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางราตรี  พิชัยพงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  คงบุญมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แก้วตะพาน
2. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เพาะกระโทก
2. เด็กหญิงอัญญาณี  ยวงกระโทก
 
1. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
2. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะวดี  รู้ประเสริฐ
 
1. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  วุฒิพงษ์
 
1. นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณ์กร  ธนาวัฒนกุล
 
1. นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  น้อยจังหรีด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำแดง
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางสาววาสิณีย์  สีหามาตย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รวบกระโทก
2. นายมังกร  ศิริเมฆา
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รอกระโทก
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
2. นางสาวนวรัตน์  ศรแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพียดสิงห์
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ครบุรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  ยอดสายออ
3. เด็กหญิงแพรวิไล  สีคลัง
 
1. นายธนานุวัฒน์  คนรู้
2. นางสายสุดา  สละ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  วิทยาวงศ์กุล
2. นางสาวคัทรียา  พิมดี
3. นางสาวธนาภา   ศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
2. นางเขมนันท์  ชนะมาร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยิ้มดี
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  อุตสาการณ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
2. นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 4 1. นายธีรวัต  เสวกระโทก
2. นายอนุชิต  เรียงพิมาย
 
1. นายพิเชษฐ  สมบัติ
2. นางสุภาพร  แสงภารา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  อุตตมะบูรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  คิดสำโรง
 
1. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวชนากานต์  โลกระโทก
2. นางสาวทิติยากร  ชอบมวย
3. นางสาวปรีญาภรณ์  ศิลา
4. นายระพีพัฒน์  ย่อมกระโทก
5. นายสุทิวัส  แหว่กระโทก
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ   คิดเห็น
2. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมญาดา  รุนกระโทก
 
1. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เจียรัมย์
 
1. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐนรี  การสำโรง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  คำธงชัย
 
1. นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายภควัต  อำพร
2. นางสาวสัณสินีย์  ฝอยผักแว่น
 
1. นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรรณ  เรกระโทก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีกลาง
3. นางสาวธัญญารัตน์  เหงกระโทก
4. เด็กหญิงนุชนาฏ  ช่วยสำโรง
5. นางสาวปิยาอร  ยามกระโทก
6. เด็กหญิงรวิสรา  ขอกั้นกลาง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  วังกลาง
8. เด็กหญิงวรรณวลัย  วรรณวัฒน์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สระหิน
10. เด็กหญิงสุพัฒทราณ์  พัชอัย
 
1. นางสาวดารารัตน์   ศรีเกษม
2. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
3. นางกาญจนา  เพียงกระโทก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกียรติภูมิ  พลรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมัตยา  เยียะสูงเนิน
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมพงศ์พันธุ์
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกา  สำเภาเพ็ชร
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวรจเรศ  ใหญ่กระโทก
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงภัทร์  ห่วงไธสง
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิรักษ์  สันเทียะ
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดา  ฝอยกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักษณาลี  เทพรักษา
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภมรเทพ  สุดเต้
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลฤทธิ์  ฉิมพลี
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  ตอพิมาย
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  วัฒถียะ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิสระ  อุกกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ทรงเยาว์ศรี
 
1. นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญบำเรอ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนอุไร
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลทิพย์  เจริญรัมย์
2. นางสาวกิณลี  เสยกระโทก
3. นางสาวจิตรลดา  เสวกวิหารี
4. นางสาวปิยวรรณ  ลับกระโทก
5. นางสาวพรทิพย์  พวงร้อย
6. นางสาวพัชราภา  สีคำมื้อ
7. นางสาวมัจฉิมา  อุ่นกระโทก
8. นางสาวมินตรา  สิมจันทึก
9. นางสาววราภรณ์  จิตกลาง
10. นางสาววันทกานต์  สิงหามาตร
11. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเลิศฤทธิกุล
12. นางสาวสุพรรษา  เพ็ญขุนทด
13. นางสาวสุพิชฌาย์  ยวงกระโทก
14. นางสาวอัญมณี  จันทรศิริสุขทวี
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
3. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาเพชร  พันคำภา
2. นายจิณวัฒน์  สานคล่อง
3. นายจิตกร  สุดเต้
4. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
5. นายมงคล  นวลอึ่ง
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  เจ็กสูงเนิน
 
1. นายพรชัย  สุวรรณ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมชาย  รองทอง
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนิชา  สำแดงสุด
 
1. นางจุไรรัตน์  ปรากฏมาก
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมรัตน์  หอมกระโทก
2. นางสาวสลิลดา   ราชแสง
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 61.65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอนงค์  ส่งศรี
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  รังด่านจาก
2. เด็กหญิงพิณนภา  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพลอย  อินนาราช
 
1. นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายภาราดร  ปราศกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา  เกตุสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร  ขันธะหัตถ์
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวพรชิตา  พราห์มใหญ่
2. นางสาววิภาวัน  มิกขุนทด
3. นางสาวสุนันทา  แขมเกษม
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองกลาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ประยูรเมฆ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญจง
 
1. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
2. นางภัทรา  บูชา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 46.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติมา  พลกลาง
2. นางสาวณัฐธิดา  ทานู
3. นางสาวศุภณุช  การุณวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
2. นางภัทรา  บูชา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรวานิช  เกษตรวัชรสิทธา
2. เด็กชายชัยภัทร  รวงกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงไดอาน่า  ลักค์
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวปาริฉัตร  บุญสุข
2. นางสาวเพชรลดา  บุญตาม
 
1. นายธีรชัย  สายรัตน์
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  ประดับคล้าย
2. นางสาวอาทิตยากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิ้งบูชา
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทาซ้าย
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางดาราพันธ์​  ภูศรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  พรผักแว่น
2. นางสาวอารีรัตน์  เรกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  ตั้งยืนยงสกุล
2. เด็กชายทศพล  เฮากระโทก
3. เด็กชายพชร  ทวีโชคธนโชติ
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายณัฐพล  วันกระโทก
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤษ  สายบุตร
2. นายปรเมศน์  นิลตะสุวรรณ
3. นายศุภวัฒน์  ตังอนุสรณ์สุข
 
1. นายอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤพร  เลือดกระโทก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมบุตร
3. เด็กหญิงพัชราภา  พรมบุตร
 
1. นางดาราพันธ์​  ภูศรี
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธมลวรรณ  เพชรประไพ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สร้อยสละ
3. นางสาวสรัลชนา  บัวปั้น
 
1. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
2. นางสาวดาราพันธ์​  ภูศรี