สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาววาทินี  จันทร์ที
 
1. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาววรุศิญา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ครบุรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  ยอดสายออ
3. เด็กหญิงแพรวิไล  สีคลัง
 
1. นายธนานุวัฒน์  คนรู้
2. นางสายสุดา  สละ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐนรี  การสำโรง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  คำธงชัย
 
1. นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมพงศ์พันธุ์
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  เจ็กสูงเนิน
 
1. นายพรชัย  สุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 61.65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอนงค์  ส่งศรี
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพลอย  อินนาราช
 
1. นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายภาราดร  ปราศกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา  เกตุสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร  ขันธะหัตถ์
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวพรชิตา  พราห์มใหญ่
2. นางสาววิภาวัน  มิกขุนทด
3. นางสาวสุนันทา  แขมเกษม
 
1. นางภัทรา  บูชา
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองกลาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ประยูรเมฆ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญจง
 
1. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
2. นางภัทรา  บูชา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิ้งบูชา
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทาซ้าย
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางดาราพันธ์​  ภูศรี