สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมรัตน์  หอมกระโทก
2. นางสาวสลิลดา   ราชแสง
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  รังด่านจาก
2. เด็กหญิงพิณนภา  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางเกศสุดา  เลือดกระโทก