สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพลอยศิริรัตน์  ศรีวงศา
 
1. นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เพาะกระโทก
2. เด็กหญิงอัญญาณี  ยวงกระโทก
 
1. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
2. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยิ้มดี
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  อุตสาการณ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
2. นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 4 1. นายธีรวัต  เสวกระโทก
2. นายอนุชิต  เรียงพิมาย
 
1. นายพิเชษฐ  สมบัติ
2. นางสุภาพร  แสงภารา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมญาดา  รุนกระโทก
 
1. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายภควัต  อำพร
2. นางสาวสัณสินีย์  ฝอยผักแว่น
 
1. นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวรจเรศ  ใหญ่กระโทก
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิรักษ์  สันเทียะ
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลักษณาลี  เทพรักษา
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิสระ  อุกกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ทรงเยาว์ศรี
 
1. นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมรัตน์  หอมกระโทก
2. นางสาวสลิลดา   ราชแสง
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  รังด่านจาก
2. เด็กหญิงพิณนภา  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรวานิช  เกษตรวัชรสิทธา
2. เด็กชายชัยภัทร  รวงกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวปาริฉัตร  บุญสุข
2. นางสาวเพชรลดา  บุญตาม
 
1. นายธีรชัย  สายรัตน์
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ