สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนครบุรี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองกระโทก
 
1. นางชมพูนุท  สุขรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรทองธาร  ชิดสระน้อย
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจจิมา  แววกระโทก
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงรัตน์  ฮวบกระโทก
 
1. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพจนีย์  วโรพัฒน์
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางราตรี  พิชัยพงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  คงบุญมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แก้วตะพาน
2. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะวดี  รู้ประเสริฐ
 
1. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รวบกระโทก
2. นายมังกร  ศิริเมฆา
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รอกระโทก
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
2. นางสาวนวรัตน์  ศรแสง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพียดสิงห์
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  อุตตมะบูรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  คิดสำโรง
 
1. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวชนากานต์  โลกระโทก
2. นางสาวทิติยากร  ชอบมวย
3. นางสาวปรีญาภรณ์  ศิลา
4. นายระพีพัฒน์  ย่อมกระโทก
5. นายสุทิวัส  แหว่กระโทก
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ   คิดเห็น
2. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เจียรัมย์
 
1. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรรณ  เรกระโทก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีกลาง
3. นางสาวธัญญารัตน์  เหงกระโทก
4. เด็กหญิงนุชนาฏ  ช่วยสำโรง
5. นางสาวปิยาอร  ยามกระโทก
6. เด็กหญิงรวิสรา  ขอกั้นกลาง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  วังกลาง
8. เด็กหญิงวรรณวลัย  วรรณวัฒน์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สระหิน
10. เด็กหญิงสุพัฒทราณ์  พัชอัย
 
1. นางสาวดารารัตน์   ศรีเกษม
2. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
3. นางกาญจนา  เพียงกระโทก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมัตยา  เยียะสูงเนิน
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกา  สำเภาเพ็ชร
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงภัทร์  ห่วงไธสง
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดา  ฝอยกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภมรเทพ  สุดเต้
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลฤทธิ์  ฉิมพลี
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  วัฒถียะ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญบำเรอ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนอุไร
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาเพชร  พันคำภา
2. นายจิณวัฒน์  สานคล่อง
3. นายจิตกร  สุดเต้
4. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
5. นายมงคล  นวลอึ่ง
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงไดอาน่า  ลักค์
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  ประดับคล้าย
2. นางสาวอาทิตยากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  พรผักแว่น
2. นางสาวอารีรัตน์  เรกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  ตั้งยืนยงสกุล
2. เด็กชายทศพล  เฮากระโทก
3. เด็กชายพชร  ทวีโชคธนโชติ
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายณัฐพล  วันกระโทก
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤษ  สายบุตร
2. นายปรเมศน์  นิลตะสุวรรณ
3. นายศุภวัฒน์  ตังอนุสรณ์สุข
 
1. นายอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก