สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอรนภา  ชำนาญหัตถ์
 
1. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณสิริ  พงษ์ชวรัตน์
 
1. นางรติกร  วงศ์พยัคฆ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 10 1. นางสาวเสาวรส  เชิดชูมาลัยกิจ
 
1. นางสาวนรมน  แก้วมณี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิสรานันท์  กุลเดชอัครโรจน์
 
1. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววราภรณ์  นิลกลาง
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  นุชแก
2. เด็กหญิงวนัฐศกานต์  เพ็ชรหมื่นไวย
 
1. นางเสาวณีย์  สวนสินไทย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญญฉัตร  นิ่มกระโทก
 
1. นายระพิน  โสคำแก้ว