สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิพักตร์
2. เด็กหญิงธีริศรา  ลานอก
3. เด็กหญิงนภัส  เจือจันทึก
4. เด็กหญิงนัชชา  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงปิยพร  น้อยมณี
6. เด็กหญิงวรัญญา  รอดหมื่นไวย
7. เด็กหญิงเกศินี  ขาวศิริ
8. เด็กหญิงเกสรา  นงค์พรหมมา
 
1. นางสมาพร  แก้วปนทอง
2. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิกา  แพงคำตา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รัตนรักษ์
3. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ก้อนในเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  มีสันเทียะ
6. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจัดอัด
7. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญใหม
8. เด็กหญิงสุกฤตา  ตรงด่านกลาง
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
10. เด็กชายอมรชัย  บุญชู
11. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
12. เด็กหญิงอาภัสรา  จังหวัดกลาง
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารักษ์  รักพุดซา
2. นางสาวญาณิศา  ขอนโคกสูง
3. นางสาวนุชจีรา  ร่มกลาง
4. นางสาวปนัดดา  ทินกระโทก
5. นางสาวพรพิมล  มาลินี
6. นางสาวรุ่งนภา  ทองจำรูญ
7. นางสาวศศิประภา  คงคา
8. นางสาวสิริยากร  กล้าหาญ
9. นางสาวสุภาวิตา  พิมพิศาล
10. นางสาวสุวัจนี  สาตรา
11. นางสาวอริสษา  ศักดิบวรกุล
12. นางสาวเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ตระกูลวิทยานันท์
2. เด็กชายนัชชา  อยู่หมื่นไวย
3. เด็กชายภูธเนศ  โก้กระโทก
4. เด็กชายวิรุณ  วรรณรักษฺ
5. เด็กหญิงเสริมสิริ  ดอกจันทร์กลาง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค