สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวปาริตา  ฤทธิ์ศรไกร
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิธิวดี  แห้งสันเทียะ
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวช่อผกา  แข็งขัน
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวิสสุตา  จันทรรักษา
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญวีย์  มีบุญ
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวชฎารัตน์  ขันตรี
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ