สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณารา  อินทรโสธรฉันท์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปราสาทจันทร์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวรัตติยา  ชุมสนาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจะบก
2. เด็กหญิงโสรยา  ชื่อมี
 
1. นางสาวธนัญพร  เพ็งวัฒนะ
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สมมั่น
2. เด็กชายวุฒิศาล  อินทะสิทธิ์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  แก้วงาม
2. นางสาวธันยา  พานประเสริฐ
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  วงค์ไชยาพร
2. เด็กชายญาณพัฒน์  ผองสูงเนิน
 
1. นางสาวศศิธร  โพธิราชา
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายปิยวัฒน์  ร่าเริง
2. นายวัชรชัย  แท่นพุดซา
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายปองศักดิ์  กล่ำพัด
2. นายสหฤษฏ์  พานิชนอก
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเชิญ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ผลพจน์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงศักดิ์ดา  ชัยศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงศุภษณา  นัดใหม่
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายชินวัตร  ค้าคุ้ม
2. นายวีรยุทธ  โกพล
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชธิดา  แสงบัวภา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  รานอก
3. เด็กหญิงวรัทยา  จำนงค์สุข
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  อินทร์หมื่นไวย
2. นางสาวสัตกมล  สวัสดี
3. นางสาวอรสา  สงค์แก้ว
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สาเกตุ
2. นางสาวธรวดี  พังหมื่นไวย
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์