สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ทองเดช
 
1. นายศิริศักดิ์  ถวัลย์วีระวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นางสาวภัททิรา  สุขเสมอ
 
1. นางสาวสุนีย์  ไชยหาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 15 1. นายสุทธิพงศ์  บุญใหม่
 
1. นายยุทธนา  พึ่งพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงกิตติยา  ไชยพรรณ่า
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธนาศักดิ์ศิริกุล
 
1. นางรุ่งนภา  บุรีรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐธิชา  ช่างปรุ
2. นางสาวภัทราวดี  อิ่มกระโทก
3. นางสาวสุภาภรณ์  เคยพุดซา
 
1. นายแสงสูรย์  หว่างอากาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอรนภา  ชำนาญหัตถ์
 
1. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิสรานันท์  กุลเดชอัครโรจน์
 
1. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ศิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พิมพ์บูลย์
2. นางสาวชนิตา  จุฬามณี
3. นายพงศกรณ์  แท่นพุดซา
4. นางสาวพิริยา  แสไพศาล
5. นางสาวสุกัญญา  สูญรอด
6. นางสาวสุณิสา  สิงห์หมื่นไวย
 
1. นางวันเฉลิม  วังสำเภา