สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรจงหมื่นไวย
 
1. นางพรพิศ  บุตรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวจิรารัตน์  คำใสย์
 
1. นางสุพรรณี  เรียนกิ่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนัท  คูณกลาง
2. เด็กหญิงสุภัควัน  รอดวินิจ
 
1. นางนุสรา  กิจหนองสรวง
2. นางสาวอารีย์  ทรวงโพธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุญณิตา  เนื่องภักดี
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ฮ่มป่า
 
1. นางพรชนก  มาพรศรี
2. นายวิญญา  นาใจรีบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวิสสุตา  จันทรรักษา
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวชฎารัตน์  ขันตรี
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววราภรณ์  นิลกลาง
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  นุชแก
2. เด็กหญิงวนัฐศกานต์  เพ็ชรหมื่นไวย
 
1. นางเสาวณีย์  สวนสินไทย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณารา  อินทรโสธรฉันท์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปราสาทจันทร์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวรัตติยา  ชุมสนาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจะบก
2. เด็กหญิงโสรยา  ชื่อมี
 
1. นางสาวธนัญพร  เพ็งวัฒนะ
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายปิยวัฒน์  ร่าเริง
2. นายวัชรชัย  แท่นพุดซา
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์