สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  วงค์ไชยาพร
2. เด็กชายญาณพัฒน์  ผองสูงเนิน
 
1. นางสาวศศิธร  โพธิราชา
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายปองศักดิ์  กล่ำพัด
2. นายสหฤษฏ์  พานิชนอก
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเชิญ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ผลพจน์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายชินวัตร  ค้าคุ้ม
2. นายวีรยุทธ  โกพล
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์