สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกานต์  กิตตินิธิพัฒน์
 
1. นางสาวสมคิด  เกวขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศรานภา   อาจณรงค์
 
1. นางสุพรรณี  เรียนกิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดุจเดือน  ลาพร
 
1. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรกนก  แท่นพุดซา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วหมื่นไวย
 
1. นางอัมพร  นันทะเสนา
2. นางจงจิตต์  สีดาวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ญาติวังคุ้ม
 
1. นางสาวนภาพร  ช่วยโพธิ์กลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 12 1. นางสาววีรนุช  จันทร์เครือยิ้ม
 
1. นางอนัญชยา  อาญายุทธ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวนภัสสร  ค้างสำโรง
2. นายภวัต  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวอารีย์  ทรวงโพธิ์
2. นางนุสรา  กิจหนองสรวง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาว นัฏฐา  สมอินทร์
2. นางสาวสุภาภรณ์  เคยพุดซา
 
1. นายสมบัติ  มีดี
2. นางนริศรา  อินสูงเนิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวปาริตา  ฤทธิ์ศรไกร
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิธิวดี  แห้งสันเทียะ
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวช่อผกา  แข็งขัน
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญวีย์  มีบุญ
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชญาภา  นามเนียม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 4 1. นายกฤตยชญ์  จิตต์ราษฏร์
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณสิริ  พงษ์ชวรัตน์
 
1. นางรติกร  วงศ์พยัคฆ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 10 1. นางสาวเสาวรส  เชิดชูมาลัยกิจ
 
1. นางสาวนรมน  แก้วมณี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิกนาถ  สกุลอิสระธรรม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสนสุข
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สวัสดี
 
1. นางสาวสมคิด  เกวขุนทด
2. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  วงค์ไชยาพร
2. เด็กชายญาณพัฒน์  ผองสูงเนิน
 
1. นางสาวศศิธร  โพธิราชา
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายปองศักดิ์  กล่ำพัด
2. นายสหฤษฏ์  พานิชนอก
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเชิญ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ผลพจน์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายชินวัตร  ค้าคุ้ม
2. นายวีรยุทธ  โกพล
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์