สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทองพูล
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยา  พึ่งย้อย
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  นวลมะเริง
2. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
3. เด็กหญิงจิรภัทร  สำราญดี
4. เด็กหญิงจิราพร  จรโคกกรวด
5. เด็กหญิงชันณิสา  นามพุดซา
6. เด็กหญิงญาณภัค  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงฐิตารีย์  กั๊กสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  จัดหงษา
9. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
10. เด็กชายณัฐดนัย  อ่วมในเมือง
11. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศีลวรรณ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชี่ยวชาญ
13. เด็กชายดานุพร  พรมภีร์
14. เด็กชายทินภัทร  ชื่นชม
15. เด็กหญิงธัญชนก  บัวจันทร์
16. เด็กหญิงธัญท์นภัส  ขามเกาะ
17. เด็กหญิงนภกมล  ต้นทับไทย
18. เด็กชายพงศกร  พลายหมื่นไวย
19. เด็กชายพลพล  นาคา
20. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
21. เด็กหญิงพิชญาภา  นามเนียม
22. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ซึมกลาง
23. เด็กชายภคนัน  รังษีวัฒนานนท์
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  นพภักดี
25. เด็กหญิงภัทรวดี  คล้ายแท้
26. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร
27. เด็กหญิงรวิสรา  หลอดคำ
28. เด็กหญิงรักษิตา  พรหมทา
29. เด็กหญิงรัญชิดา  ก้อนในเมือง
30. เด็กหญิงศุวพิชฌา  พรมผัน
31. เด็กชายสรวิชญ์  เปไธสง
32. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญไหม
33. เด็กหญิงสุชาธินี  คุ้มวงษ์
34. เด็กหญิงสุชาวดี  มะลิทา
35. เด็กหญิงสโรชา  ชุ่มหมื่นไวย
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีหมื่นไวย
37. เด็กชายอรรถพล  จันทร์หมื่นไวย
38. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
39. เด็กหญิงแก้วอารีย์  จิตต์สาตา
40. เด็กหญิงไอริน  ศรีหมื่นไวย
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
3. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
4. นางนริศรา  อินสูงเนิน
5. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
6. นางสมจิต  มุ่งกลาง
7. นางดวงกมล  เกิดทะเล
8. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตยชญ์  จิตต์ราษฏร์
2. นางสาวกันยกร  เกตุใหม่
3. นางสาวกุลลดา  มีโทน
4. นายจิรเมธ  ถึงหมื่นไวย
5. นางสาวชลลดา  โกฏค้างพลู
6. นางสาวณัฐนรี  คล้ายอุดร
7. นางสาวณิชา  ยังกลาง
8. เด็กชายทวิน   ไพรนอก
9. นายธนพล  ทองจอก
10. นายธนภัทธ  คูณขุนทด
11. นายธัมรงค์ศักดิ์  เชืิ่อมกลาง
12. นางสาวธาริกา  ศรีพลกรัง
13. นางสาวนันฑิตา  ปรางปรุ
14. นางสาวปพิชญา  แจ่มใส
15. นางสาวพิริยา  แสไพศาล
16. นายพิสิษฐ์  เนตรระกาศ
17. นางสาวภัทรวดี  ช้างเผือก
18. นางสาวมณฑกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง
19. นางสาวรัตติยา  พึ่งย้อย
20. นางสาววรรณพร  เพ็ญสุข
21. นายศุภชีพ  นิลคูหา
22. นางสาวศุภาวรรณ  อรไทวรรณ
23. นายสิโรดม  ศรีพลายงาม
24. นายสุพจน์  เกิดผล
25. นางสาวสุรัตนวดี  โนใหม่
26. นางสาวหทัยชนก  โค้งนอก
27. นายอภินันท์  ทองใส
28. นางสาวอมลธีรา  วงศ์เวชวศิน
29. นางสาวอรอนงค์  มะเริงสิทธิ์
30. นางสาวอัญชิสา  นุ่มน้อย
31. นายโชคปิติ  มีชัย
32. นางสาวโชติรส  อินทรี
33. นายไตรภพ  ทองงาม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นายนริศรา  อินสูงเนิน
3. นายวิพัฒน์  เรียนกิ่ง
4. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน