สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรศรี  สุขเสมอ
2. นางสาววรวรรณ  เหลากลาง
 
1. นางสุนิศา  พัตรภักดิ์
2. นางดวงกมล  เกิดทะเล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 1. นายจตุภูมิ  สอดสุข
2. นางสาวณัฐพร  บรรจงหมื่นไวย
3. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นางสุรภา  นนท์ตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธีรดา  ปรัชญานนท์
2. เด็กชายพลวรรธน์  วรรณารักษ์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ย่อจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ประทุมพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑาริกา  คลื่นพลกรัง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  โพธิ์รักษ์
3. นายอุดมศักดิ์  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีหิรัญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  สุขไม้
3. เด็กหญิงมณฑิฌา  มีล้น
4. เด็กหญิงสุกันยา  อินตา
5. เด็กหญิงไปรยา  มีถม
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  แป้นด้วง
2. นางสาวศลิษา  กังศรานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัณณิตา  ศรีวรขันธ์
2. นางสาวพิยดา  จงกล
3. นางสาววราภรณ์  นครศรี
4. นางสาวศรุตยา  ผูกเหมาะ
5. นางสาวอริสา  วาพันดุง
 
1. นางสาวศลิษา  กังศรานนท์
2. นายประสิทธิ์  นวพงษ์พิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทองพูล
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยา  พึ่งย้อย
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  นวลมะเริง
2. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
3. เด็กหญิงจิรภัทร  สำราญดี
4. เด็กหญิงจิราพร  จรโคกกรวด
5. เด็กหญิงชันณิสา  นามพุดซา
6. เด็กหญิงญาณภัค  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงฐิตารีย์  กั๊กสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  จัดหงษา
9. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
10. เด็กชายณัฐดนัย  อ่วมในเมือง
11. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศีลวรรณ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชี่ยวชาญ
13. เด็กชายดานุพร  พรมภีร์
14. เด็กชายทินภัทร  ชื่นชม
15. เด็กหญิงธัญชนก  บัวจันทร์
16. เด็กหญิงธัญท์นภัส  ขามเกาะ
17. เด็กหญิงนภกมล  ต้นทับไทย
18. เด็กชายพงศกร  พลายหมื่นไวย
19. เด็กชายพลพล  นาคา
20. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
21. เด็กหญิงพิชญาภา  นามเนียม
22. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ซึมกลาง
23. เด็กชายภคนัน  รังษีวัฒนานนท์
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  นพภักดี
25. เด็กหญิงภัทรวดี  คล้ายแท้
26. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร
27. เด็กหญิงรวิสรา  หลอดคำ
28. เด็กหญิงรักษิตา  พรหมทา
29. เด็กหญิงรัญชิดา  ก้อนในเมือง
30. เด็กหญิงศุวพิชฌา  พรมผัน
31. เด็กชายสรวิชญ์  เปไธสง
32. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญไหม
33. เด็กหญิงสุชาธินี  คุ้มวงษ์
34. เด็กหญิงสุชาวดี  มะลิทา
35. เด็กหญิงสโรชา  ชุ่มหมื่นไวย
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีหมื่นไวย
37. เด็กชายอรรถพล  จันทร์หมื่นไวย
38. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
39. เด็กหญิงแก้วอารีย์  จิตต์สาตา
40. เด็กหญิงไอริน  ศรีหมื่นไวย
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
3. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
4. นางนริศรา  อินสูงเนิน
5. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
6. นางสมจิต  มุ่งกลาง
7. นางดวงกมล  เกิดทะเล
8. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตยชญ์  จิตต์ราษฏร์
2. นางสาวกันยกร  เกตุใหม่
3. นางสาวกุลลดา  มีโทน
4. นายจิรเมธ  ถึงหมื่นไวย
5. นางสาวชลลดา  โกฏค้างพลู
6. นางสาวณัฐนรี  คล้ายอุดร
7. นางสาวณิชา  ยังกลาง
8. เด็กชายทวิน   ไพรนอก
9. นายธนพล  ทองจอก
10. นายธนภัทธ  คูณขุนทด
11. นายธัมรงค์ศักดิ์  เชืิ่อมกลาง
12. นางสาวธาริกา  ศรีพลกรัง
13. นางสาวนันฑิตา  ปรางปรุ
14. นางสาวปพิชญา  แจ่มใส
15. นางสาวพิริยา  แสไพศาล
16. นายพิสิษฐ์  เนตรระกาศ
17. นางสาวภัทรวดี  ช้างเผือก
18. นางสาวมณฑกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง
19. นางสาวรัตติยา  พึ่งย้อย
20. นางสาววรรณพร  เพ็ญสุข
21. นายศุภชีพ  นิลคูหา
22. นางสาวศุภาวรรณ  อรไทวรรณ
23. นายสิโรดม  ศรีพลายงาม
24. นายสุพจน์  เกิดผล
25. นางสาวสุรัตนวดี  โนใหม่
26. นางสาวหทัยชนก  โค้งนอก
27. นายอภินันท์  ทองใส
28. นางสาวอมลธีรา  วงศ์เวชวศิน
29. นางสาวอรอนงค์  มะเริงสิทธิ์
30. นางสาวอัญชิสา  นุ่มน้อย
31. นายโชคปิติ  มีชัย
32. นางสาวโชติรส  อินทรี
33. นายไตรภพ  ทองงาม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นายนริศรา  อินสูงเนิน
3. นายวิพัฒน์  เรียนกิ่ง
4. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิพักตร์
2. เด็กหญิงธีริศรา  ลานอก
3. เด็กหญิงนภัส  เจือจันทึก
4. เด็กหญิงนัชชา  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงปิยพร  น้อยมณี
6. เด็กหญิงวรัญญา  รอดหมื่นไวย
7. เด็กหญิงเกศินี  ขาวศิริ
8. เด็กหญิงเกสรา  นงค์พรหมมา
 
1. นางสมาพร  แก้วปนทอง
2. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิกา  แพงคำตา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รัตนรักษ์
3. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
4. เด็กหญิงรัญธิดา  ก้อนในเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  มีสันเทียะ
6. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจัดอัด
7. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญใหม
8. เด็กหญิงสุกฤตา  ตรงด่านกลาง
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
10. เด็กชายอมรชัย  บุญชู
11. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
12. เด็กหญิงอาภัสรา  จังหวัดกลาง
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารักษ์  รักพุดซา
2. นางสาวญาณิศา  ขอนโคกสูง
3. นางสาวนุชจีรา  ร่มกลาง
4. นางสาวปนัดดา  ทินกระโทก
5. นางสาวพรพิมล  มาลินี
6. นางสาวรุ่งนภา  ทองจำรูญ
7. นางสาวศศิประภา  คงคา
8. นางสาวสิริยากร  กล้าหาญ
9. นางสาวสุภาวิตา  พิมพิศาล
10. นางสาวสุวัจนี  สาตรา
11. นางสาวอริสษา  ศักดิบวรกุล
12. นางสาวเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ตระกูลวิทยานันท์
2. เด็กชายนัชชา  อยู่หมื่นไวย
3. เด็กชายภูธเนศ  โก้กระโทก
4. เด็กชายวิรุณ  วรรณรักษฺ
5. เด็กหญิงเสริมสิริ  ดอกจันทร์กลาง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สมมั่น
2. เด็กชายวุฒิศาล  อินทะสิทธิ์
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  แก้วงาม
2. นางสาวธันยา  พานประเสริฐ
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงศักดิ์ดา  ชัยศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงศุภษณา  นัดใหม่
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชธิดา  แสงบัวภา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  รานอก
3. เด็กหญิงวรัทยา  จำนงค์สุข
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  อินทร์หมื่นไวย
2. นางสาวสัตกมล  สวัสดี
3. นางสาวอรสา  สงค์แก้ว
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สาเกตุ
2. นางสาวธรวดี  พังหมื่นไวย
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
25 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตกร  บรรจงปรุ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พูนจันอัด
3. นางสาวศรินยา  ไปนาน
 
1. นางปณิตา  อยู่กิ่ม
2. นางลำยอง  ชุนเกาะ
 
26 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  ทรงจอหอ
2. เด็กหญิงรวิสรา  กลมค้างพูล
3. เด็กหญิงอนุชธิดา  อ่อนหวาน
 
1. นางทิฆัมพร  เหล็งนุ้ย
2. นางสาวนภาพร  ช่วยโพธิ์กลาง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กชายศดาวุธ  ชิณภักดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  สงนอก
3. เด็กหญิงเกศวารินค์  ชุ่มกลาง
 
1. นางทิฆัมพร  เหล็งนุ้ย
2. นายเกื้อ  สิริการ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.17 ทอง 4 1. นางสาว กิติยาภรณ์  มณฑา
2. นายกฤษกร  แพเกาะ
3. นางสาวศิริพร  แนบทองหลาง
 
1. นางทิฆัมพร  เหล็งนุ้ย
2. นายเกื้อ  สิริการ