สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 6 1. นายทศปราชญ์  แผนวิชิต
 
1. นายธนาชิต  อาภานุพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาพัชร์  จอมเกาะ
 
1. นางธิดาภรณ์  วรรณโชติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวถิรดารัตน์  อัครไชยสิทธิ์
 
1. นางประณยา  ฐาวิรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธวัลยา  อนุกูล
2. นางสาวนภัสวรรณ  จันทร์ตัน
3. เด็กหญิงปภัสนันท์  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงมัญชุสา  วรรณสี
5. นางสาวสิวารักษ์  แพทย์เพียร
 
1. นางสาวณัฏยาภรณ์  แสนรัมย์
2. นางสาวอังคารัตน์  ชมสันเทียะ