สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวบุศสิณี  ชิดนอก
 
1. นางสุชญา  สอนเสริม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ธนะจิตต์
 
1. นางวัลภา  ศิริมานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวจิตสิริ  ปณิธานธรรม
 
1. นางปาณิสรา  ภวณัฐกุลธร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
 
1. นางหทัยทัด  ชวาลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.16 ทองแดง 6 1. นางสาวธนัญพรรชน์  พลทองจันทึก
2. นางสาวพรณิชา  รัตนโชติ
3. นางสาววิสสุตา  ชินวงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุวัฒนชาติ
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญซ้อน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวภูษณิศา  หลาวทอง
 
1. นางสาวชนนิกานต์   ชมชื่นดี