สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรปรีณัน  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  มุขขุนทด
 
1. นางอุไรวรรณ  สว่างงาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวราชาวดี  โกมลกาญจนะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรียางค์
2. เด็กหญิงวีรินทร์  คุ้มพิทักษ์
 
1. นางบงกช  สุวรรณเบญจกุล
2. นางสาวสมส่วน   สมสะอาด