สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัศยา  ปานกุล
2. เด็กหญิงเพชรวิจิตร  ทองโอษฐ์
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทรา
2. นางสาวปิยะนันท์  ฉิมใหม่
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นายวรเดช  ทุมมะชาติ