สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชัญญานิช  บุญเพ็ญ
 
1. นางณวิสาร์  จตุกุลพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวศศิภา  ประภาพิทยาพงษ์
 
1. นางสาวบุษยา  ปักการะนัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธาริณี  เจริญวัชรพาณิชย์
 
1. นางสิริสกุล  สิริชัยตระกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุรัสยา  อินเฉิดฉาย
 
1. นางนันทนา  มีสัจจ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวชลนิศา  สมพินิจ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมจะบก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  จิ๋วนอก
2. นางสาวสุจินดา  ธงสันเทียะ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ตั้งวุฒิธร
2. นางสาวปิยะฉัตร  พนมวัน ณ อยุธยา
3. นางสาวรุ่งนภา  ผิวแดง
 
1. นางสุนีย์  พลอยดำ
2. นางสาวณิชานันท์   พิชญไพโรจน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยี่นาง
2. เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี
3. เด็กหญิงอติมา  จันทร์ทวีทิพย์
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
2. นางสาววณิดา  รัศมี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญภา  ปริพันธ์วงค์กุล
2. เด็กหญิงเปรมมิกา   มนัสสา
 
1. นางสาวสุทธสินี  จันภักดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  แสงนารี
 
1. นางลักษณ์นารา  ตะลาโส
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงกมล  เดียดขุนทด
2. เด็กหญิงนุศธิเทพ  ตาลาน
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ทองสันเทียะ
 
1. นางสาวจิรวรรณ   แสงสิลา
2. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวธัญชนก   ศิรินันติกุล
2. นางสาววณิชญา   วงศ์วรัญญูกุล
 
1. นางสุมนา  ปานสีทา
2. นายภัทร  ภู่ศิริ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชา  ยิ้มแฉล้ม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วัฒนชัยเวช
3. เด็กหญิงสวิชญา  ภูเลี่ยมคำ
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สามารถ
5. เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์ลิ้ม
 
1. นางสาวภรภัทร  พลาทิพย์
2. นางรุ่งนภา  ขอฟุ้งกลาง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  อาจศึก
2. เด็กหญิงรดา  ทองสืบแสง
 
1. นางสาวดวงกมล  คุณสา
2. นายวันเฉลิม  พลศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิดา  แผลงจันทึก
 
1. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกฤษณชยพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวัชระ  สุวรรณะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นางสาวนริศรา  ดำรงศักดิ์
 
1. นายวัชระ  สุวรรณะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรปรีณัน  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  มุขขุนทด
 
1. นางอุไรวรรณ  สว่างงาม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวราชาวดี  โกมลกาญจนะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรียางค์
2. เด็กหญิงวีรินทร์  คุ้มพิทักษ์
 
1. นางบงกช  สุวรรณเบญจกุล
2. นางสาวสมส่วน   สมสะอาด
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัศยา  ปานกุล
2. เด็กหญิงเพชรวิจิตร  ทองโอษฐ์
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทรา
2. นางสาวปิยะนันท์  ฉิมใหม่
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นายวรเดช  ทุมมะชาติ