สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศตพร  คงสัตย์
 
1. นางลดาวัลย์  อูปแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิตา  จุฑาจินดาเขต
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ชมชื่นดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทริชา  วันดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุณยาพร  โยธารินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  กระโทกนอก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  เอกศิริ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  คมฤทัย
5. เด็กหญิงอิศราพรรณ  ประวรรณา
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชศา  ชอบอิสระ
2. นางสาวณภัทร   ปัททุมมานนท์
3. นางสาวปาริชาต  ทองยืน
4. นางสาวพิมพ์ฬภัส  พัฒนา
5. นางสาวมนสิตา  คงสมุทร
 
1. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
2. นางสาวจริยา  แสงเพ็ชร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์จิตร
2. นางสาวฐิติมา  ผาดไธสง
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Yan  Qiao
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนิจ   โนนสูงเนิน
2. นางสาวอริสรา   ภูผา
 
1. นางสาวสุทิษา  แพเกาะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  วีระชัยรัตนา
2. นางสาวธนัช  ดุจบัญชาอมร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภสร   มากเมือง
2. นางสาววริษฐา  สุมนนอก
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. Miss Qiao   Yan
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  ญาติจังหรีด
2. นางสาวสุวีรยา  วงษ์วิเชียร
 
1. นางสุดารัตน์  ตรรกโชติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์   พับขุนทด
2. นางสาวธนภร  สถิตานุชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษยาภา  อุฬารพาณิชกุล
2. นางสาวสุวิชญา  เทาพุดซา
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิสรา  จิตรสมัคร
2. นางสาวทัศน์ธนัช  น้อมชอบ
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกุลเลิศวัฒนา
4. นางสาวศิรินภา  ชุมสาย
5. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Qiao   Yan
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  กกอู่
2. นางสาวปุณณภา  ราชเสนา
3. นางสาววิชญาดา  ธนัฐธีรโชติ
4. นางสาววิสสุตา  พึ่งพิมาย
5. นางสาวเปรมยุดา  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ชำนาญนาค
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวนัตฐิการณ์  กาญจนทอง
4. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
5. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิดาพร  เด่นอนุสรณ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แตงแก้ว
3. นางสาวนุชิตา  แก้ววิชัย
4. นางสาวพิมพ์ทอง  เหมวัฒน์
5. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMi Sook  Lee
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมินตรา  ด่านกระโทก
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร