สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิวะ  ไพฑูรย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดา  อริยสุระ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เอี่ยวเจริญ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลานนา  เสือทองปาน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์พาณิชระวี
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
3. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
4. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
5. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
6. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
7. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
8. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ๋
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
6. นางสาวธนพร  ไพฑูรย์
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวนันทิรัตน์  เหงกระโทก
9. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
10. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
11. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
12. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
15. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
9. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
10. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกล  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาววรรณศิริ  ชัยชิตาทร
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรินรดา  เจตน์นอก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงนาราชา  รัชวิชโรธร
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวศศิภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชวรรณ  ธิวงศ์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ชินาการ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จรัสกวิน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วุฒิชัยวิลาศ
4. เด็กหญิงทศพร   เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงบุญยวีย์  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภควรรณ  บุญเทียม
9. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
11. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนพวงศ์
 
1. นางสาวนาฏอนงค์   ประพิณ
2. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
3. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
4. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกานต์มณี  เสถียรโกเศศ
3. นางสาวญานิศา  อาจสุวรรณ์
4. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
5. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
6. นางสาวปาณิสรา  อาจปรุ
7. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
9. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
10. นางสาวสุธินันท์  มธุรัสสกุล
11. นางสาวสุวภัทร  มะสูงเนิน
12. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
2. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
3. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
4. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส