สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ไปรแดน
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงนาฏ  ศรีนอก
 
1. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทชพร  ไชยสาส์น
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรีธร  เปียสูงเนิน
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทินมาธร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ติ้วไธสง
 
1. นางกันยา  สุดสายเนตร
2. นายมรกต  หงษ์อินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิชา  ยาเสร็จ
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรยุภา  กลไกร
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์