สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติ์ชนิต  โชติณภาลัย
2. นางสาวปนัสยา  วิภาตะจิตร์
 
1. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
2. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา  ตวงวิไล
2. นางสาวณิชาภัทร  ชวนานุกูล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เข็มสันเทียะ
2. นายภัทร  ภู่ศิริ
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สัมพันธวงศ์
2. นางสาวภัครมัย  ภัทรเธียรไชย
3. นางสาวสุนิษา  เสริฐศรี
 
1. นายภัทร  ภู่ศิริ
2. นายวรเดช  ทุมมะชาติ