สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เอื้อศิลามงคล
2. นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เอกอัจฉริยา
4. นางสาวณัฏฐนิชา  ทรวงโพธิ์
5. นางสาวพนิดา  ช่างทอง
6. นางสาวพิมญดา  ทะนันชัย
7. นางสาวภัทราพร  ศุภเมธานนท์
8. นางสาววนิชา  ชูพลกรัง
9. นางสาวสิริกร  ระวังสำโรง
10. นางสาวสุธินี  รักกุศล
 
1. นางอัญชณา  ศุภกุลสิริ
2. นางสาวกนกลักษณ์  รวมภักดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิขันธ์
2. เด็กหญิงศุภัคสิริ  อัครไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิริชาภา  ภู่รุ่ง
 
1. นางโสพรรณวดี  เมธาวุฒินันท์
2. นางรัชนีวรรณ  ฐานะวัน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชพร  วรธงไชย
2. นางสาวปณิดา  ดูพันดุง
3. นางสาวฮันนา  ชัง
 
1. นางอรพิน  ประกาลัง
2. นางสาวณัฐวดี  กูละพัฒน์