สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คุณอุดม
 
1. นางสาวอารียา  ยิ้มสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชชลัยย์  คีรีกิจขจร
 
1. นางสาวศศิธร  นีรนารถเบญจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวธัญรัตน์  จีนน่วม
 
1. นางณษมา  นิยมพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กฤษกลาง
 
1. นางบุญส่ง  กันทะเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฉิมหาชาติ
 
1. นางสาวสุดาพร  มะยุระรัก
2. นางสุมาลี  ศรีสุทธิ์ ทองมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกตัญญุตา  ทวนกิ่ง
2. นางสาวชิณันพร  ศรทะเล
 
1. นายครรชิต  พิมใจ
2. นางสาวพาชิต  ทวีกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย
 
1. นายศุกภชัย  นนท์ภายวัน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัญญา   วิจิตรชาคร
2. เด็กหญิงดรัญชนก  พันธ์สุมา
3. เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
2. นางธิติยา  ผดุงสุนทร
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐยาธรณ์  มาอ่อน
2. นางสาวธัญญลักษณ์   โชติกุลพัฒน์
3. นางสาวปรายฟ้า  ชัยวิฑูอนุกูล
 
1. นางสุนีย์  พลอยดำ
2. นางฉัตรสุดา   เกิดกรุง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
 
1. นายกองทัพ  สักบุตร
2. นายธีระวุธ  พันธัง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  เมธเศรษฐ
2. นายทองแท่ง  ใจเครือ
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
2. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
 
1. นางมนัส   ขันธสมบัติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมัยกลาง
2. เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
3. เด็กหญิงภูสุดา  เถินมงคล
 
1. นายสกล  ดุริยศาสตร์
2. นางสาวพุทธริธร  บูรณสถิตวงศ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  นามศิริพงษ์พันธ์
2. นางสาวนิชากร  ศิริโรจนกุล
3. นางสาวใหม่ไท  เชษฐสุรกุล
 
1. นางสาวสมหญิง  ชูชื่น
2. นางสาวณัฏฐา  สุวัฒนชาติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงธีวรา  ซุยปุ๊ก
 
1. นางนัยนา  ปราบริปูตลุง
2. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  จันทร์เปรียง
2. นางสาวณัฐณิชา  หนูจันทึก
3. นางสาวนพมาศ  เกียรติโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินดาหรา  จรัลรัมย์
2. นางสาวชญาดา  พัฒนศาสตร์
3. นางสาวภัทราวดี  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวกีรติกา  มีสุข
2. นายปรัทยาพันธ์  ประสาทกลาง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญชิกา  หล่อธราประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณสิชา  ตั้งศิริภิญโญ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
2. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนยงค์
2. เด็กหญิงอชิรดา  ลมสูงเนิน
3. เด็กหญิงอฐิติยา  เลี้ยงสมบูรณ์
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  ดอกสันเทียะ
5. เด็กหญิงโบนัส  ปิยโพธิกุล
 
1. นางนฤมล  ตรัสวิมาน
2. นางสาวอรณี  การะเกตุ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 1. นางสาวชนิษฎา  การรักษา
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  บรรจงเจริญ
3. นางสาวภวรัญชน์  ดำเดช
4. นางสาวศศิวิมล  สุขอนันต์วงศ์
5. นางสาวอริสรา  จตุจันทร์
 
1. นางนฤมล  ตรัสวิมาน
2. นางวิยะดา  ลมสูงเนิน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารารัตน์  จำใจ
2. นางสาวนภัสวรรณ   คนบุญ
3. นางสาวปาณิสรา  วงศ์สมิตกุล
4. นางสาวลลิตกานท์  บุญญาดา
5. นางสาวหัทยาพร  อารีย์เลิศสกุล
 
1. นางสุกัญญา  โพนยงค์
2. นางสาวอังศุมาริน  พรมสันเทียะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบูรณี  กัลปดี
2. เด็กหญิงเกวลี  บุญสูงเนิน
 
1. นางวิวาพร  วิชาภรณ์
2. นางพรทิพย์  เกตุแก้ว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวพรชนิตว์  ศิริชัยคีรีโกศล
2. นางสาววินัฎดา  สีสังข์
 
1. นางรุ่งนภา  ทองบุญมา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธีรา  ตรัสวิมาน
2. เด็กหญิงชนานาถ  เขื่อนเมือง
3. นางสาวณัฎฐ์ฐากร  เนียมสูงเนิน
4. นางสาวนันทิชา  บุญวิไลวงศ์
5. นางสาวลลิดา  ทำนองดี
6. นางสาววรรณพร  ดวงแก้ว
7. นางสาววัลยา  คุณความดี
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สระแผง
9. เด็กหญิงอภิชาดา  เปรี่ยมพิมาย
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร  เทียมสำโรง
 
1. นางสาวนงพงา  ทองวิเศษ
2. นางสาวนิภา  หงุ่ยกระโทก
3. นายกัมปนาท  นพคุณ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญจอง
2. นางสาวญาณิศา  กันงาม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็งพะเนา
4. นางสาวนริศรา  อ่อนสำโรง
5. นางสาวพัชริดา  มาพัฒน์
6. นางสาวรัชนัน  การค้า
7. นางสาวศวรรยา  อนุรักษ์ธรรม
8. นางสาวสิริกร  แขมโคกกรวด
9. นางสาวสุชัญญานันท์  นนทวงศ์
10. นางสาวสุทธิ์กานต์  ฉันทะประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  ประยูรพิทักษ์
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงหทัย  เพียรไพฑูรย์
2. นางสาวธฤษวรรณ  คำสิงห์นอก
3. นางสาวนุชจรินทร์  นวกรกุล
4. นางสาวปวีณ์ธนา  มาบจะบก
5. นางสาวพนัดดา  จันต่อกลิ่น
6. นางสาวภัศราภา  สุนทรารชุน
7. นางสาววีราวรรณ  สุวรรณชาติ
8. นางสาวสุวภัทร  มีใหม่
9. นางสาวเปมิกา  พงศ์พินิจกุล
 
1. นายเจษฎา  ปาปะกัง
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  ดำเกิงสุนทร
2. นางสาววธัญวรัตน์  บุญเกิด
 
1. นางณัฐนันท์  สกุลอรุณเพชร
2. นายวันเฉลิม  พลศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ไปรแดน
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงนาฏ  ศรีนอก
 
1. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทชพร  ไชยสาส์น
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรีธร  เปียสูงเนิน
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทินมาธร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ติ้วไธสง
 
1. นางกันยา  สุดสายเนตร
2. นายมรกต  หงษ์อินทร์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิชา  ยาเสร็จ
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรยุภา  กลไกร
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิวะ  ไพฑูรย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดา  อริยสุระ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เอี่ยวเจริญ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลานนา  เสือทองปาน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์พาณิชระวี
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
3. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
4. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
5. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
6. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
7. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
8. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ๋
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
6. นางสาวธนพร  ไพฑูรย์
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวนันทิรัตน์  เหงกระโทก
9. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
10. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
11. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
12. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
15. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
9. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
10. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกล  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาววรรณศิริ  ชัยชิตาทร
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรินรดา  เจตน์นอก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงนาราชา  รัชวิชโรธร
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวศศิภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชวรรณ  ธิวงศ์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ชินาการ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จรัสกวิน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วุฒิชัยวิลาศ
4. เด็กหญิงทศพร   เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงบุญยวีย์  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภควรรณ  บุญเทียม
9. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
11. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนพวงศ์
 
1. นางสาวนาฏอนงค์   ประพิณ
2. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
3. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
4. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกานต์มณี  เสถียรโกเศศ
3. นางสาวญานิศา  อาจสุวรรณ์
4. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
5. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
6. นางสาวปาณิสรา  อาจปรุ
7. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
9. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
10. นางสาวสุธินันท์  มธุรัสสกุล
11. นางสาวสุวภัทร  มะสูงเนิน
12. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
2. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
3. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
4. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิกา  งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงชนิศรา  นงค์นาคพะเนา
3. เด็กหญิงฐิติรินญา  ยศกลาง
4. เด็กหญิงวณิชา  อินสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  อาบสุวรรณ
6. เด็กหญิงอารีพรรณ  จิตรานุกิจ
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  กุลวงค์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. นางสาวณัฐณิชา  ป้อมบุบผา
4. นางสาวธนพร  กนกยุราพันธ์
5. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พรีพรม
6. นางสาววรนิษฐา  ไทยกลาง
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศตพร  คงสัตย์
 
1. นางลดาวัลย์  อูปแก้ว
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิตา  จุฑาจินดาเขต
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ชมชื่นดี
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทริชา  วันดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุณยาพร  โยธารินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  กระโทกนอก
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  เอกศิริ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  คมฤทัย
5. เด็กหญิงอิศราพรรณ  ประวรรณา
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชศา  ชอบอิสระ
2. นางสาวณภัทร   ปัททุมมานนท์
3. นางสาวปาริชาต  ทองยืน
4. นางสาวพิมพ์ฬภัส  พัฒนา
5. นางสาวมนสิตา  คงสมุทร
 
1. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
2. นางสาวจริยา  แสงเพ็ชร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์จิตร
2. นางสาวฐิติมา  ผาดไธสง
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Yan  Qiao
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนิจ   โนนสูงเนิน
2. นางสาวอริสรา   ภูผา
 
1. นางสาวสุทิษา  แพเกาะ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  วีระชัยรัตนา
2. นางสาวธนัช  ดุจบัญชาอมร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภสร   มากเมือง
2. นางสาววริษฐา  สุมนนอก
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. Miss Qiao   Yan
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  ญาติจังหรีด
2. นางสาวสุวีรยา  วงษ์วิเชียร
 
1. นางสุดารัตน์  ตรรกโชติ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์   พับขุนทด
2. นางสาวธนภร  สถิตานุชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษยาภา  อุฬารพาณิชกุล
2. นางสาวสุวิชญา  เทาพุดซา
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิสรา  จิตรสมัคร
2. นางสาวทัศน์ธนัช  น้อมชอบ
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกุลเลิศวัฒนา
4. นางสาวศิรินภา  ชุมสาย
5. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Qiao   Yan
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  กกอู่
2. นางสาวปุณณภา  ราชเสนา
3. นางสาววิชญาดา  ธนัฐธีรโชติ
4. นางสาววิสสุตา  พึ่งพิมาย
5. นางสาวเปรมยุดา  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ชำนาญนาค
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวนัตฐิการณ์  กาญจนทอง
4. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
5. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิดาพร  เด่นอนุสรณ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แตงแก้ว
3. นางสาวนุชิตา  แก้ววิชัย
4. นางสาวพิมพ์ทอง  เหมวัฒน์
5. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMi Sook  Lee
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมินตรา  ด่านกระโทก
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เอื้อศิลามงคล
2. นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เอกอัจฉริยา
4. นางสาวณัฏฐนิชา  ทรวงโพธิ์
5. นางสาวพนิดา  ช่างทอง
6. นางสาวพิมญดา  ทะนันชัย
7. นางสาวภัทราพร  ศุภเมธานนท์
8. นางสาววนิชา  ชูพลกรัง
9. นางสาวสิริกร  ระวังสำโรง
10. นางสาวสุธินี  รักกุศล
 
1. นางอัญชณา  ศุภกุลสิริ
2. นางสาวกนกลักษณ์  รวมภักดี
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิขันธ์
2. เด็กหญิงศุภัคสิริ  อัครไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิริชาภา  ภู่รุ่ง
 
1. นางโสพรรณวดี  เมธาวุฒินันท์
2. นางรัชนีวรรณ  ฐานะวัน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชพร  วรธงไชย
2. นางสาวปณิดา  ดูพันดุง
3. นางสาวฮันนา  ชัง
 
1. นางอรพิน  ประกาลัง
2. นางสาวณัฐวดี  กูละพัฒน์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติ์ชนิต  โชติณภาลัย
2. นางสาวปนัสยา  วิภาตะจิตร์
 
1. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
2. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา  ตวงวิไล
2. นางสาวณิชาภัทร  ชวนานุกูล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เข็มสันเทียะ
2. นายภัทร  ภู่ศิริ
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  สัมพันธวงศ์
2. นางสาวภัครมัย  ภัทรเธียรไชย
3. นางสาวสุนิษา  เสริฐศรี
 
1. นายภัทร  ภู่ศิริ
2. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิรามณี  นิมิตร
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทอุทัย
4. เด็กหญิงภัทรตา  ธนาอัครโสภณ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมือนเสมียน
6. เด็กหญิงเชาวนี  อมรวุฒิพงศ์
 
1. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
2. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.55 ทอง 4 1. นางสาวกนกอร  เผือกสีแก้ว
2. นางสาวชิตชนก  กุลวรวานิชพงษ์
3. นางสาวญาณิศา  เย็นเหลือ
4. นางสาววลัยพรรณ  ดำรงอัครกุล
5. นางสาวสิรินทรา  พินิจใหม่
6. นางสาวอรณัฐ  เจริญพงศ์อนันต์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
2. นางสาวกาญจน์เกล้า  แฉล้มไธสง
 
101 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ผดุงศิลปะ
2. เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
3. เด็กหญิงภัคธีมา  ทรงชัยสงวน
 
1. นางจิตรา  ความเพียร
2. นางภัสสิริฤทัย  แน่นอุดร
 
102 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณีรนุช  พันธุมาศ
2. นางสาวทิพวรรณ   ศรีปรุ
3. นางสาวปลายฟ้า  สุวรรณประได
 
1. นางจันทณี  พหุลรัต
2. นางภาวิณี  คูณสุข
 
103 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุนทรปาน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงอมรสิริ  จันทร์เรือง
 
1. นางบุษกร  ยุมิมัย
2. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
104 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยวรรธน์  เพ็ชรสูงเนิน
2. นางสาวสิริอาภรณ์  ปล้ำกลาง
3. นางสาวอินทิรา  พ่วงแพ
 
1. นางบุษกร  ยุมิมัย
2. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราพร  อรุณเจริญฉาย
2. เด็กหญิงภารวี  เกตุค้างพลู
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สดใส
 
1. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
2. นางบุษกร  ยุมิมัย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  คงขุนทด
2. นางสาวพรพิมล  ศรีลาลักษณ์
3. นางสาวศิริวรรณ  คำอ่อน
 
1. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
2. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  ดุงสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทรดา  ปั่นเมืองปัก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยจักร์
 
1. นางบุษกร  ยุมิมัย
2. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์   รงคะกุลพิพัฒน์
2. นางสาวชุตาภรณ์   วรธงไชย
3. นางสาวอริสา   เลิศภูมิจิต
 
1. นางสุนที  อุทัยเลิศ
2. นางบุปผา  โสระวงค์